Manufaktura DYWANÓW

dywany ze skóry na zamówienie

Regulamin serwisu internetowego „Decoleather”§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
§6 Metody płatności
§7 Rękojmia za wady Towaru
§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§11 Obowiązek informacyjny RODO
§12 Postanowienia końcowe
Załączniki

WSTĘPSerwis internetowy „NEW BRAND” dostępny pod adresem http://decoleather.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony przez Angelikę Witek wykonującą działalność gospodarczą pod firmą NEW BRAND Angelika Witek pod adresem Świniarsko 505, 33-395 Chełmiec, NIP 7342695397, REGON 120769414, telefon: +48 506 071 515, poczta elektroniczna: daniel.witek@newbrand.pl Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://decoleather.pl.
2. Sprzedawca – Angelika Witek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą NEW BRAND Angelika Witek pod adresem Świniarsko 505, 33-395 Chełmiec, NIP 7342695397, REGON 120769414.
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego, telefonicznie lub prze email, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Serwis internetowego telefonicznie lub prze email .
8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9. Formularz wyceny – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie wyceny dywanu.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
11. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Postanowienia ogólne1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
5. Towary dostępne w Serwisie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
6. Towary dostępne w Serwisie internetowym produkowane są przez Sprzedawcę zgodnie z indywidulanym zamówieniem Klienta na podstawie poglądowych zdjęć Towaru dostępnych w Serwisie internetowym.
7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
8. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Serwisie internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisie internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto, zawierają podatki, ewentualne cła oraz inne składniki.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług1. Sprzedawca za pomocą Serwisie internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu wypełnienia formularza wyceny,
b) zamówienie towaru drogą telefoniczną,
c) zamówienie towaru przez emaila.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza wyceny w celu zawarcia umowy z Klientem potwiedzonej drugą emailową lub telefonicznie
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Serwisie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Serwisie internetowym:
a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 506 071 515 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 17,00
b) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym.
c) za pośrednictwem emiala: daniel.witek@newbrand.pl
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Serwisie internetowym skazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient wypełnia formularz zapytania, przesyła zapytanie na adres emial lub drogą telefoniczną, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3. W celu złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit. a, Klient wskazuje Towar jaki zamierza nabyć, w razie takiej możliwości jego cechy oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu oraz adres poczty e-mail).
4. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca przesyła wycenę Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zapytania adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwiedzenia otrzymanej wyceny przez Klienta i zgody na zaproponowane warunki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i jest to równocześnie oświadczenie o przyjęciu zamówienia oraz stanowi równocześnie jego potwierdzenie.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
6. W przypadku złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu).
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 31 dni od momentu zatwierdzenia wzoru dywanu przez Klienta.
3. Do czasu realizacji zamówienia określonego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika (Poczta Polska S.A.). Dostawa Towaru przez przewoźnika odbywa się zazwyczaj w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
6. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia lub w korespondecji emailowej.
7. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§6 Metody płatności1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 54 1050 1722 1000 0090 6465 0717,
b) po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym ustaleniu - płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku ustalenia płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.
5. W przypadku wyboru przez Klienta faktury, Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury bez podpisu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

§7 Rękojmia za wady Towaru1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
4. Zgodnie z art. 563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą, kupujący traci uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres daniel.witek@newbrand.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Świniarsko 505, 33-395 Chełmiec.
7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Towar należy dostarczyć na adres: Świniarsko 505, 33-395 Chełmiec.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres daniel.witek@newbrand.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej daniel.witek@newbrand.pl
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Serwisie internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres daniel.witek@newbrand.pl
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§10 Odpowiedzialność1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§11 Obowiązek informacyjny RODO1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email jest NEW BRAND Angelika Witek pod adresem Świniarsko 505, 33-395 Chełmiec, NIP 7342695397, REGON 120769414.
2. Na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ; art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej w celu realizacji umowy.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub usunięcia Kient może ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych w dowolnym momencie. W takim przypadku prosimy o kontakt daniel.witek@newbrand.pl.
5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres, w którym firma New Brand kontaktuje w związku z realizacją umowy. Okres ten przedużją wymagane przez odpowiednie przepisy prawa przepisy w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza.

§12 Postanowienia końcowe1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2016 r.

ZałącznikiZałącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji